Regulamin udziału
w Wydarzeniu Climathon 2021-Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia
„Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”

 

Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu Metropolitalny Climathon organizowanym przez Fundację Fortis Pro Nobis (która jest autoryzowanym partnerem EIT Climate-KIC Holding B.V., działającym na podstawie Memorandum of Understanding) na rzecz Metropolii GZM.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przeniesienia wydarzenia w całości do trybu on-line.

Tematem przewodnim Climathonu jest:
„Metropolia w dobie ocieplenia klimatu”,

natomiast tytuł tegorocznej edycji Wydarzenia to
„Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”.

§ 1

Ogólne informacje o wydarzeniu

 1. Climathon jest międzynarodowym programem dotyczącym ochrony klimatu, którego punkt kulminacyjny to 24-godzinne wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Rozwiązania biorą udział w Konkursie, który jest częścią wydarzenia.
 2. Organizatorem Wydarzenia Climathon 2021, którego temat przewodni to „Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie” jest Fundacja Fortis Pro Nobis , która działa w tym zakresie na rzecz Metropolii GZM, w zakresie objętym odrębną umową.
 3. Wydarzenie kierowane jest do zaangażowanych mieszkańców, aktywistów i innowatorów miejskich, przedstawicieli lokalnie działających organizacji pozarządowych, samorządowych i biznesowych, polityków, przedsiębiorców, kreatorów i pasjonatów, doktorantów oraz studentów.

§ 2

Zakres tematyczny konkursu

 1. Tematem przewodnim Climathonu jest: „Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”.
 2. Uczestnicy wydarzenia będą mieli za zadanie przygotowanie projektu rozwiązania, które odpowie na problem dotyczący efektywności energetycznej w mieście.
 3. Zaproponowane rozwiązanie może mieć zastosowanie w skali mikro jak i w skali makro, dla domów jednorodzinnych, bloków, osiedli czy całych dzielnic miast, a nawet metropolii.
 4. Zaproponowany projekt powinien uwzględniać kryteria podane w załączniku do Regulaminu.

§ 3

Warunki udziału w konkursie

 1. Wydarzenie jest organizowane w dwóch kategoriach:
  1. I konkurs dla reprezentantów szkół ponadpodstawowych (dalej też: wydarzenie I),
  2. II konkurs dla uczestników indywidualnych (dalej też: wydarzenie II).
 2. W wydarzeniu I udział może wziąć maksymalnie 10 zespołów, każdy po maksymalnie 5 osób.
 3. W wydarzeniu II udział może wziąć maksymalnie 50 osób, przy czym:
  1. Osoby mogą uczestniczyć indywidualnie lub tworzyć zespoły składające się z maksymalnie 5 osób każdy.
  2. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość dołączyć do osób z pomysłami, jeżeli stworzony zespół nie przekroczy 5 osób.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwiększenia pierwotnie określonej liczby uczestników.
 4. Zgłoszenie udziału uczestnika/zespołów następuje na podstawie formularza rejestracyjnego.
 5. Członkami zespołów w kategorii wydarzenie I mogą być uczniowie szkół średnich wraz z nauczycielem lub przedstawicielem szkoły – opiekunem, który jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającym warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmującym na siebie obowiązki opiekuna oraz odpowiedzialność prawną za zgłaszaną grupę uczniów.
 6. Nauczyciel lub przedstawiciel szkoły – opiekun, w szczególności odpowiada za pozyskanie wszelkich zgód określonych w niniejszym Regulaminie w imieniu organizatora i zobowiązuje się te zgody zabezpieczyć i archiwizować.
 7. Uczestnikami Konkursu w kategorii wydarzenie II mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej do 1 października 2021 r. ukończą 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnicy Konkursu w kategorii wydarzenie II mogą opracować podczas Wydarzenia projekt indywidualny lub grupowy.
 9. Aby wziąć udział w wydarzeniu uczestnicy muszą:
  1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę realizacji i uczestnictwa w wydarzeniu, a także jego promocji (klauzula RODO),
  2. wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach informacyjnych i promocyjnych wydarzenia,
  3. wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie bez ograniczeń pozyskanych przez organizatorów wszelkich danych i informacji, a także stworzonych projektów i materiałów, nieodpłatnie, na każdym polu eksploatacji w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i/lub Wydarzenia.
 10. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania, odwołania, realizację wydarzenia w modelu hybrydowym lub w pełni przeniesienia wydarzenia do trybu on-line.
 11. Na terenie części stacjonarnej Wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń w związku z pandemią COVID-19 wg wskazań GIS dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby przygotowujące i prowadzące Konkurs.
 13. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.

§ 4

Zasady konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu uczestników do Wydarzenia na podstawie przesłanego zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jedynie wybranych zgłoszeń.
 3. Informacje o rejestracji uczestników i link do rejestracji zostaną umieszczone na stronie www.climathon.pl.
 4. Pomysły uczestników zostaną opracowane podczas 24-godzinnego wydarzenia (28-29.10.2021) w formie projektów konkursowych. Do dyspozycji uczestników będą eksperci, mentorzy oraz trenerzy, którzy służyć będą pomocą, wiedzą oraz swoim doświadczeniem.
 5. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie projekty, które będą odpowiedzią na zdefiniowane w ramach Climathonu 2021 wyzwanie i temat przewodni wydarzenia.
 6. Projekty uczestników mogą w dowolny sposób uwzględniać i łączyć zagadnienia opisane w §2.
 7. W ramach zgłoszonego do Konkursu projektu mogą być wykorzystane:
  1. Dostępne publiczne miejskie źródła informacji (w szczególności Miejskie Systemy Informacji Przestrzennej), w tym o realizowanych działaniach, dokumentach planistycznych, dane przestrzenne i inne o ile ich udostępnienie jest możliwe technicznie i prawnie;
  2. zewnętrzne źródła danych i informacji, które są publicznie dostępne (na zasadach niekomercyjnych);
  3. własne materiały i opracowania uczestników konkursu, do których dysponują oni prawami autorskimi.
 8. Każdy z projektów biorących udział w Konkursie będzie prezentowany przez autorów projektu w czasie sesji prezentacyjnej. Prezentacja projektów będzie publiczna, a każdy zespół projektowy będzie miał 4 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu. Po prezentacji przewidziany jest czas na ew. pytania do autorów wybranych projektów.
 9. Organizator nie określa wymagań co do sposobu prezentacji projektu.
 10. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone projekty zgodnie z kryteriami wyboru projektów (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 11. Organizator zastrzega, że Komisja Konkursowa ma prawo nie wyłonić Zwycięzcy.
 12. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej oceny punktowej członkowie Komisji wybierają zwycięskie rozwiązanie poprzez głosowanie.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami głównymi dla Zwycięzców Konkursu są:

I konkurs dla reprezentantów szkół ponadpodstawowych

a) Nagroda I:

– wycieczka do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych (maksymalnie 37 osób wskazanych przez zwycięską szkołę)

– kalkulatory naukowe (dla każdego członka grupy)

– głośnik JBL GO (dla każdego członka grupy)

b) Nagroda II

– kalkulatory (dla każdego członka grupy)

– słuchawki bezprzewodowe BASEUS Encok W04 ANC dla każdego członka grupy)

c) Nagroda III

– kalkulatory (dla każdego członka grupy)

d) Nagrody sponsorów (o ile zostaną przewidziane).

 

II konkurs dla uczestników pełnoletnich będących osobami fizycznymi.

a) Nagroda I – główna 5000 zł;

b) Nagroda II 3000 zł;

c) Nagroda III 2000 zł;

d) nagrody sponsorów (o ile zostaną przewidziane);

e) prezentacja projektów w czasie Open Eyes Economy Summit (OEES) 2021 (o ile zostanie przewidziana).

Nagrodami będzie także wsparcie promocyjne w dalszym przygotowywaniu projektu do realizacji m.in.:

a) Bilety wstępu na Open Eyes Economy Summit 2021;

b) Konsultacje wdrożeniowe (coaching i mentoring).

c) Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla zwycięzcy jak i pozostałych uczestników wydarzenia.

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu są Organizatorzy wydarzenia Climathon 2021. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 1. sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku, imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o przebiegu wydarzenia i wynikach konkursu.
 9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem wykonawców i podwykonawców niezbędnych do realizacji i organizacji wydarzenia, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 7

Prawa autorskie

 1. W ramach Climathonu bazujemy na otwartej współpracy uczestników, ekspertów i organizatorów, mającej na celu budowę pozytywnego i realnego wpływu na klimat i środowisko. W związku z tym wszystkie rozwiązania stworzone na Climathonie stają się wspólną własnością z możliwością ponownego ich użycia przez innych. Jeśli jakieś rozwiązanie wydało się być szczególnie inspirującym zalecamy skontaktować się z autorem pomysłu albo umieszczeniem referencji do strony pomysłu tworząc własny projekt. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że pewne informacje dotyczące zgłaszanego do konkursu projektu mogą być poufne i dlatego w jego prezentacji można podać tylko tyle informacji o ile autor/autorzy uznają za stosowne dla oceny potencjału projektu oraz możliwości otrzymania feedbacku od innych uczestników Climathonu.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i upublicznianie przez Organizatora informacji na temat zgłoszonego do konkursu projektu, a także informacji o autorze.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że koncepcja projektowa opracowana przez niego/zespół podczas trwania wydarzenia Climathon 2021 nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia –www.climathon.pl.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria wyboru projektów

Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać wszystkie kryteria.

Kryterium

Spełnia

Opis kryterium

Problematyka dotycząca tematu przewodniego wydarzenia

0/5

Rozwiązanie musi mieć wpływ bezpośredni lub pośredni w obszarze związanym z tematem przewodnim tegorocznej edycji Climathonu tj. „Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”.

Wykonalność

0/5/10/15

rozwiązanie musi być wykonalne w istniejących uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych:

0 pkt. – brak cech wykonalności w rozwiązaniu; 5 pkt. – spełnienie jednej cechy wykonalności (istniejące uwarunkowania prawne, ekonomiczne, organizacyjne);

10 pkt. – spełnienie dwóch cech wykonalności; 15 pkt. – spełnienie trzech cech wykonalności;

Innowacyjność

0/5/10/15

0 pkt. – brak cech innowacyjnych w rozwiązaniu;

5 pkt. – niewielka innowacyjność, w rozwiązaniu stosowane są elementy, które nie były wcześniej stosowane na terenie Metropolii;

10 pkt. – rozwiązanie zawiera elementy innowacyjne, które nie były wcześniej stosowane w Polsce;

15 pkt. – rozwiązanie bardzo innowacyjne, nie stosowane powszechnie na świecie;

Zespół

0/5

Motywacja, entuzjazm, zainteresowanie do rozwijania projektu po Climathonie i wdrożenia

Wpływ społeczny

0/5/10/15

0 pkt. – brak wpływu, lub bardzo mały; 5 pkt. – mały;

10 pkt. – średni; 15 pkt. – duży;

Replikowalność

0/5/10/15

0 pkt. – rozwiązanie jest dedykowane specyficznie dla konkretnego odbiorcy i nie jest możliwe do zastosowania gdzie indziej;

5 pkt. – możliwość wdrożenia u kilku odbiorców;

10 pkt. – możliwość wdrożenia rozwiązania u wielu odbiorców w kraju;

15 pkt. – możliwość wdrożenia u wielu odbiorców, w Polsce i na świecie;

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenia i Zgody

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie konkursu.

…………………………….…………………… Imię i nazwisko

………………………………………………… Data i podpis

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych są Organizatorzy wydarzenia Climathon 2021. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

…………………………….……………………… Imię i nazwisko

…………………………………………………… Data i podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatorów wydarzenia Climathon 2021, na potrzeby przygotowania, realizacji oraz promocji wydarzenia.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach https://climathon.climate-kic.org i www.climathon.pl) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

…………………………….……………………… Imię i nazwisko

…………………………………………………… Data i podpis

Zgoda na wykorzystanie pozyskanych treści

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie bez ograniczeń pozyskanych przez organizatorów wszelkich danych i informacji, a także stworzonych projektów i materiałów, nieodpłatnie, na każdym polu eksploatacji w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych.

…………………………….……………………… Imię i nazwisko

…………………………………………………… Data i podpis

Zgoda na wykonanie pomiaru temperatury

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury, urządzeniami dostępnymi organizatorom. Jednocześnie akceptuję możliwość wykluczenia mnie z udziału w wydarzeniu, w przypadku gdy temperatura jaką wskaże pomiar temperatury wyniesie powyżej 37,5oC.

…………………………….……………………… Imię i nazwisko

…………………………………………………… Data i podpis

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Ankieta COVID-19

Ankieta wstępnej kwalifikacji w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia wirusem COVID-19

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail:: …………………………………………………………………………………………………………………..……………….

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu przekazania ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 u któregoś z uczestników lub pracowników organizatora wydarzenia.
 2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, oraz podjęć niezbędne kroki wg wskazań GIS dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 3. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wysyłanie wiadomości e-mail z podanego powyżej adresu e-mail zawierającego następujący tekst:

Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Climathon 2021.

I wysłanie na adres mailowy: kontakt@climathon.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa.